Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu

23/04/2018

Phòng Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-TĐYKPNT ngày 17/02/2016 trên cơ sở tổ chức lại Ban Công Nghệ Thông Tin.               

 

Xem chi tiết

Top